This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Kosovska Kamenica (Municipality, Serbia)

Kamenicë - Dardana

Last modified: 2016-06-29 by ivan sache
Keywords: kosovska kamenica | kamenice | dardane |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors
See also:


Presentation of Kamenica

The municipality of Kamenica (in Albanian, Kamenicë / Dardana / Dardanë; 63,000 inhabitants in 2003; 82% Albanians, 17% Serbs, 1% Roms) is the easternmost municipality of Kosovo.

Ivan Sache, 9 March 2009


Flag of Kamenica

The symbols of Kamenica are provisioned in the municipal statutes, adopted on 26 September 2008, as follows:

Neni 4. Simbolet e Komunës
4.1 Komuna përdorë simbolet e veta: emblemën, vulat, stemën dhe flamurin e Komunës. Përmbajtja dhe përdorimi i simboleve, përcaktohet me vendim të veçantë të Kuvendit të Komunës.
4.2 Asnjë subjekt dhe person tjetër, përveç Komunës, nuk mund të përdorë simbolet e Komunës, pa autorizim paraprak, të dhënë nga Kuvendi i Komunës së Kamenicës (në tekstin e mëtejmë: Kuvendi i Komunës).
4.3 Simbolet e Komunës miratohen dhe ndryshohen, nga Kuvendi i Komunës në pajtim me ligjet në fuqi dhe nuk duhet t'iu përngjajnë simboleve të komunave tjera në Republikën e Kosovës dhe jashtë saj.
4.4 Simbolet e Komunës mund të miratohen, apo ndryshohen me dy të tretat (2/3) e votimit të këshilltarëve të Kuvendit të Komunës, pas konsultimit publik gjithëpërfshirës.
4.5 Kuvendi i Komunës, ndanë shpërblime, dekorata si dhe mirënjohje.
Llojet e shpërblimeve, dekoratave dhe mirënjohjeve, kushtet dhe mënyra e ndarjes së tyre përcaktohen me vendim të veçantë të Kuvendit të Komunës.

The emblem of Kamanica is a shield with a red border and a complex content.

Ivan Sache, 9 March 2009