This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Suva Reka (Municipality, Serbia)

Сува Река - Suhareka, Teranda

Last modified: 2011-11-12 by ivan sache
Keywords: suva reka | suhareka | teranda |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:


Presentation of Suva Reka

The municipality of Suva Reka (in Serbian, "Dry River" / Suhareka / Suharekë (80,460 inhabitants; 341 sq. km) is located in southern Kosovo, 50 km north of Prizren. The Albanian Kosovars also call the town Teranda / Terandë, after the name of an ancient Illyrian fortified town (some consider Prizren as Theranda); this name was not recognized by the UNMIK administration, however.

Ivan Sache, 8 March 2009


Flag of Suva Reka

The municipal website shows a photo of the Mayor standing in front of the flags of Kosovo, Dardania (probably because the Mayor belongs to LDK) and Suva Reka, which appers to be blue with the municipal coat of arms in the middle.
The coat of arms of Suva Reka, shown on the upper left corner of the page, is a blue shield, outlined in yellow, containing a yellow sun with 48 rays charged with a leaf with five lobes, horizontally divided red-black. On the flag, there seems to be something added to the border of the shield (look just above the Mayor's left shoulder).

The municipal statutes, adopted on 11 November 2008, say:

Neni 3.
3.1 Komuna e Suharekës (në tekstin e mëtejmë "Komuna"), ka emblemën dhe flamurin e vet.
3.2 Përmbajtja dhe përdorimi i emblemës përcaktohen me vendim të posaçëm të Kuvendit të Komunës.
3.3 Asnjë person, përveç Komunës, nuk ka të drejtë ta përdorë emblemën, flamurin ose simbolet tjera të Komunës, për qëllime komerciale, pa autorizim të shkruar nga kryetari i Komunës.

Article 3.
3.1. The municipality of Suhareka (hereafter, the municipality) shall have its own emblem and flag.
[...]

Ivan Sache, 8 March 2009